Verein Integration und SprachINSTITUT HAINBURG, sídlo spoločnosti : Garnisonsstraße 6, 2410 Hainburg an der Donau.   ( ďalej len „Poskytovateľ“)  je organizátorom kurzov a školení nemeckého jazyka pre fyzické osoby , obchodné a iné spoločnosti  ( ďalej len „Záujemca“).

 

I. Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká podaním Záväznej prihlášky na jazykový kurz v písomnej alebo elektronickej forme a uhradením poplatku za vybraný kurz v plnej výške, najneskôr jeden deň pred začatím kurzu.

2. Podmienky platenia

a) Záujemca sa zaväzuje uhradiť poplatok za vybraný kurz vkladom v sídle Poskytovateľa alebo prevodom na jeho  bankový účet (IBAN: AT98 3207 3000 0322 0779, BIC: RLNWATWWBRL). Do poznámky je potrebné uviesť meno, priezvisko a názov kurzu pre lepšie spárovanie platby.

b) Poplatok za kurz je nutné uhradiť do prvého dňa kurzu. V prípade včasného neuhradenia si vyhradzujeme neprijať účastníka do kurzu. Kurz môžete uhradiť aj dohodnutými splátkami po dobu trvania kurzu. Učebnice nie sú súčasťou poplatku za kurz.

c) V prípade, že sa do určitého kurzu neprihlási dostatočný počet záujemcov, Verein Integration und SprachINSTITUT HAINBURG si vyhradzuje právo daný kurz neotvoriť, prípadne ho termínovo posunúť na neskoršie obdobie.

d) Ak sa v  prípade nedostatočného počtu záujemcov príslušný kurz neotvorí a  Záujemca nebude mať záujem využiť iný kurz, Poskytovateľ bezodkladne vráti poplatok v plnej výške späť na účet Záujemcu.

3. Rezervácia kurzu

Z dôvodu vyššieho záujmu o naše kurzy Vám odporúčame zabezpečiť si istotu kurzu zaplatením do 7 dní pred kurzom. V prípade, že nebude uhradená plná sumu kurzu, alebo sa nezúčastníte rezervovaného kurzu a včas nestornujete kurz, rezervácia nebude vrátená.

4. Storno podmienky

a) Záujemca môže stornovať kurz na ktorý je prihlásený  bezplatne, a to výhradne písomnou (môže byť aj elektronicky) výpoveďou, ktorá musí byť Poskytovateľovi doručená najneskôr  do 5 pracovných dní pred začatím kurzu.  V prípade , že Záujemca stornuje kurz v kratšom čase ako 5 dní pred začatím kurzu, Poskytovateľ odpočíta Storno poplatok 25% z ceny kurzu.

b) Odstúpením z kurzu po jeho začatí z akýchkoľvek dôvodov, nevzniká Záujemcovi nárok na vrátenie Poplatku.

c)  V prípade, že sa určitého kurzu neprihlási dostatočný počet Záujemcov, ale napriek tomu sa kurz uskutoční, Poskytovateľ si vyhradzuje právo po vzájomnej dohode zvýšiť poplatok za kurz alebo znížiť počet vyučovacích hodín.

d) Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej podľa článku I. tejto zmluvy bez akejkoľvek náhrady, ak Záujemca svojím konaním opakovane narušuje priebeh kurzu, ohrozuje majetok alebo zdravie účastníkov kurzu, lektorov alebo zamestnancov Poskytovateľa.

5. Zľavy

Verein Integration und SprachINSTITUT HAINBURG svojim zákazníkom ponúka od tretieho kurzu vernostnú zľavu do výšky 10% z ceny všetkých kurzov.

6. Osobitné ustanovenia

a) Záujemca, odoslaním Online Prihlášky alebo podpisom záväznej Prihlášky v papierovej forme, poskytuje súhlas Poskytovateľovi so spracovaním osobných údajov. Podrobnosti upravuje samostatná Informácia o ochrane a spracovaní osobných údajov, obsiahnutá v Záväznej prihláške na jazykový kurz .

b) Poskytovateľ neručí za škody spôsobené v dôsledku vis major, ako napríklad živelné pohromy, teroristické útoky, pandemické a epidemiologické situácie, núdzový stav, atď…). V takomto prípade, môže Poskytovateľ navrhnúť preloženie kurzu na iný termín alebo navrhnúť inú formu kurzu (napríklad distančný kurz). Pokiaľ Záujemca neakceptuje ponuku Poskytovateľa na zmenu formy kurzu alebo jeho posunutie na neskorší termín, nemá nárok na náhradu škody.

c) Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Záväznej prihlášky na jazykový kurz Poskytovateľa a nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.